хүдэр бутлах үеийн дэлгэцтэй холбоотой асуудлуудыг тайлбарлах