монгол иж бүрэн биомассын үрлэн үйлдвэрлэх үйлдвэр